5 nhóm năng lực nhà quản trị nhân sự quốc tế cần có

5 NHÓM NĂNG LỰC NHÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ QUỐC TẾ:

1.      Các năng lực hành vi:

·         Lãnh đạo và Định hướng (Leadership & Navigation)

·         Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)

·         Hiểu và có sự nhạy cảm về kinh doanh (Business Acumen)

·         Quản trị mối quan hệ (Relationship Management)

·         Khả năng tư vấn (Consultation)

·         Khả năng đánh giá phản biện (Critical Evaluation)

·         Đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa (Global & Cultural Effectiveness)

·         Khả năng truyền thông (Communication)

2.      Năng lực chuyên môn về Con người (People):

·         Chiêu mô và giữ nhân người tài (Talent Acquisition & Retention)

·         Sự gắn bó của nhân viên (Employee Engagement)

·         Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)

·         Lương và Phúc lợi (Total Rewards)

3.      Năng lực chuyên môn về Tổ chức (Organization):

·         Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)

·         Tính hiệu quả và sự phát triển của tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)

·         Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)

·         Quan hệ lao động (Employee Relations)

·         Công nghệ và Dữ liệu (Technology & Data)

4.      Năng lực chuyên môn về Môi trường làm việc (Workplace):

·         Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)

·         Tính đa dạng và Dung hợp (Diversity & Inclusion)

·         Quản trị rủi ro (Risk Management)

·         Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)

·         Luật & Quy định về Lao động (Employment Law & Regulations) (chỉ áp dụng cho thí sinh sống và làm việc ở Mỹ, thí sinh ở ngoài nước Mỹ không phải thi nội dung này.)

5.      Năng lực chuyên môn về Chiến lược (Strategy)

·         Chiến lược Kinh doanh và chiến lược Nhân sự (Business & HR Strategy):