Research of Big Data on E-Business Applications in the Era and IoT: Opportunities and Challenges

 

Research of Big Data on E-Business Applications in the Era and IoT: Opportunities and Challenges

Professor Yanqing Duan

E-Business applications have attracted considerable research attention over the last two decades. However, the emergence of Big Data, Internet of Things (IoT) and Business Analytics, has created unprecedented opportunities as well as new challenges. Firstly, from a business impact and innovation perspective, this presentation will highlight the current development of data driven business models and innovation, and discuss the challenges on creating business value from Big Data and IoT. Secondly, the presentation will share the speaker’s research experiences and reflections on the current research gaps and emerging research opportunities for advancing e-business application research from both theoretical and practical perspectives.

Big Data is not self-explanatory and need to be utilised. The challenge is not only about gathering data, but also analysing and utilising it appropriately

Business Analytics (BA) or Big Data Analytics is the key to effectively utilise Big Data and turn it into big value. Companies are increasing their investment in Business Analytics and unsure about its impact on their business performance.

Internet of Things (IoT) – the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment (Gartner.com).

Enabling technologies:

·        Tagging Things : Real-time item traceability and addressability by RFIDs.

·        Feeling Things : Sensors act as primary devices to collect data from the environment.

·        Shrinking Things : Miniaturization and Nanotechnology has provoked the ability of smaller things to interact and connect within the “things” or “smart devices.”

·        Thinking Things : Embedded intelligence in devices through sensors has formed the network connection to the Internet. It can make the “things” realizing the intelligent control.

·        Business Analytics (BA): The commonly used definition is “the extensive use of data, statistical and quantitative analysis, explanatory and predictive models, and fact-based management to drive decisions and actions” (Davenport and Harris 2007, p. 7). Data Driven Culture - “a pattern of behaviors and practices by a group of people who share a belief that having, understanding and using certain kinds of data and information plays a critical role in the success of their organization” (Kiron, Ferguson, & Prentice, 2013, p.18)

E-Business/E-commerce in the Era of Big Data

Big Data is a game-changer for e-commerce retailers, for example, it can be used for:

·        Understanding shoppers’ behaviour

·        Optimizing customer shopping experience

·        Price optimization, dynamic pricing and special offers, personalised e-stores, products and offers

·        Supply chain management

·        Predicting trends and forecasting demand

 

According to McKinsey , the effective use of Big Data benefits 180 transform economies and ushers in a new wave of productive growth. Capitalizing on valuable knowledge beyond Big Data is the basic competitive strategy of current enterprises. New competitors must be able to attract employees who possess critical skills in handling Big Data. By harnessing Big Data, businesses gain many advantages, including increased operational efficiency, informed strategic direction, improved customer service, new products, and new customers and markets.

 

 

Nghiên cứu ứng dụng kinh doanh điện tử trong kỷ nguyên Big Data và IoT: Cơ hội và thách thức

Giáo sư Yanqing Duan

Các ứng dụng kinh doanh điện tử đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu ứng dụng trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên,  sự xuất hiện của Big Data, Internet of Things (IoT) và Business Analytics, đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cũng như những thách thức mới. Thứ nhất, từ tác động kinh doanh và đổi mới, bài trình bày này sẽ làm nổi bật sự phát triển hiện tại của các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và sự đổi mới, và thảo luận về những thách thức trong việc tạo ra giá trị kinh doanh từ Big Data và IoT, các cơ hội nghiên cứu đang phát triển để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử từ cả lý thuyết và thực tế.

Dữ liệu lớn không phải là tự nó có thể giải thích và được sử dụng. Thách thức không chỉ là thu thập dữ liệu, mà còn phân tích và sử dụng nó hợp lý

Business Analytics (BA) hoặc Big Data Analytics là chìa khoá để sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn và biến nó thành giá trị lớn. Các công ty đang tăng đầu tư vào Business Analytics và không chắc chắn về tác động của nó đối với hiệu quả kinh doanh của họ.

Internet of Things (IoT) - mạng các đối tượng vật lý có chứa công nghệ nhúng để giao tiếp và cảm nhận hoặc tương tác với các trạng thái bên trong hoặc môi trường bên ngoài (Gartner.com).

            Bao gồm các công nghệ:

·        Mọi thứ được gắn thẻ: Truy xuất và xác định địa chỉ theo thời gian thực bằng RFID.

·        Mọi  thứ có cảm giác: Cảm biến đóng vai trò như các thiết bị chính để thu thập dữ liệu từ môi trường.

·        Mọi thứ được thu hẹp: Thu nhỏ và Công nghệ nano đã kích động khả năng của những thứ nhỏ hơn tương tác và kết nối trong "thứ" hoặc "thiết bị thông minh".

·        Mọi thứ có suy nghĩ: Trí tuệ nhúng trong các thiết bị thông qua cảm biến đã hình thành nên kết nối mạng với Internet. Nó có thể làm cho "mọi thứ" nhận ra sự kiểm soát thông minh.

·        Phân tích kinh doanh (BA): Định nghĩa thường được sử dụng là "việc sử dụng rộng rãi dữ liệu, phân tích thống kê và định lượng, các mô hình giải thích và dự đoán, và quản lý dựa trên thực tế đưa ra các quyết định và hành động "(Davenport và Harris 2007, trang 7) Culture Driven Data -" Một mô hình hành vi và thực tiễn bởi một nhóm người có chung niềm tin rằng có, hiểu và sử dụng một số loại dữ liệu và thông tin phát một vai trò quan trọng trong sự thành công của tổ chức của họ "(Kiron, Ferguson, & Prentice, 2013, trang 18)

E-Business / Thương mại điện tử trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn

Big Data là một trò chơi thay đổi cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử, ví dụ: nó có thể được sử dụng cho:

·        Hiểu hành vi của người mua sắm

·        Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng

·        Tối ưu hóa giá, định giá năng động và ưu đãi đặc biệt, cửa hàng điện tử, các sản phẩm và dịch vụ đều được cá nhân hoá

·        Quản lý chuỗi cung ứng

·        Dự báo xu hướng và nhu cầu dự báo

Theo McKinsey, việc sử dụng hiệu quả của Big Data có lợi cho 180 quốc gia với nền kinh tế chuyển đổi  và mở ra một làn sóng mới của tăng trưởng năng suất cao. Tận dụng kiến ​​thức có giá trị vượt qua Big Data là chiến lược cạnh tranh cơ bản của các doanh nghiệp hiện nay. Đối thủ cạnh tranh mới phải có khả năng để thu hút người lao động có kỹ năng quan trọng trong việc xử lý Big Data. Bằng cách khai thác Big Data, các doanh nghiệp đạt được nhiều lợi thế, trong đó có tăng hiệu quả hoạt động, thông báo định hướng chiến lược, cải thiện được dịch vụ khách hàng, sản phẩm mới, và khách hàng và thị trường mới

 

 

Professor Yanqing Duan

E-Business applications have attracted considerable research attention over the last two decades. However, the emergence of Big Data, Internet of Things (IoT) and Business Analytics, has created unprecedented opportunities as well as new challenges. Firstly, from a business impact and innovation perspective, this presentation will highlight the current development of data driven business models and innovation, and discuss the challenges on creating business value from Big Data and IoT. Secondly, the presentation will share the speaker’s research experiences and reflections on the current research gaps and emerging research opportunities for advancing e-business application research from both theoretical and practical perspectives.

Big Data is not self-explanatory and need to be utilised. The challenge is not only about gathering data, but also analysing and utilising it appropriately

Business Analytics (BA) or Big Data Analytics is the key to effectively utilise Big Data and turn it into big value. Companies are increasing their investment in Business Analytics and unsure about its impact on their business performance.

Internet of Things (IoT) – the network of physical objects that contain embedded technology to communicate and sense or interact with their internal states or the external environment (Gartner.com).

Enabling technologies:

·        Tagging Things : Real-time item traceability and addressability by RFIDs.

·        Feeling Things : Sensors act as primary devices to collect data from the environment.

·        Shrinking Things : Miniaturization and Nanotechnology has provoked the ability of smaller things to interact and connect within the “things” or “smart devices.”

·        Thinking Things : Embedded intelligence in devices through sensors has formed the network connection to the Internet. It can make the “things” realizing the intelligent control.

·        Business Analytics (BA): The commonly used definition is “the extensive use of data, statistical and quantitative analysis, explanatory and predictive models, and fact-based management to drive decisions and actions” (Davenport and Harris 2007, p. 7). Data Driven Culture - “a pattern of behaviors and practices by a group of people who share a belief that having, understanding and using certain kinds of data and information plays a critical role in the success of their organization” (Kiron, Ferguson, & Prentice, 2013, p.18)

E-Business/E-commerce in the Era of Big Data

Big Data is a game-changer for e-commerce retailers, for example, it can be used for:

·        Understanding shoppers’ behaviour

·        Optimizing customer shopping experience

·        Price optimization, dynamic pricing and special offers, personalised e-stores, products and offers

·        Supply chain management

·        Predicting trends and forecasting demand

 

According to McKinsey , the effective use of Big Data benefits 180 transform economies and ushers in a new wave of productive growth. Capitalizing on valuable knowledge beyond Big Data is the basic competitive strategy of current enterprises. New competitors must be able to attract employees who possess critical skills in handling Big Data. By harnessing Big Data, businesses gain many advantages, including increased operational efficiency, informed strategic direction, improved customer service, new products, and new customers and markets.

 

 

Nghiên cứu ứng dụng kinh doanh điện tử trong kỷ nguyên Big Data và IoT: Cơ hội và thách thức

Giáo sư Yanqing Duan

Các ứng dụng kinh doanh điện tử đã thu hút được sự quan tâm nghiên cứu ứng dụng trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên,  sự xuất hiện của Big Data, Internet of Things (IoT) và Business Analytics, đã tạo ra những cơ hội chưa từng có cũng như những thách thức mới. Thứ nhất, từ tác động kinh doanh và đổi mới, bài trình bày này sẽ làm nổi bật sự phát triển hiện tại của các mô hình kinh doanh dựa trên dữ liệu và sự đổi mới, và thảo luận về những thách thức trong việc tạo ra giá trị kinh doanh từ Big Data và IoT, các cơ hội nghiên cứu đang phát triển để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng thương mại điện tử từ cả lý thuyết và thực tế.

Dữ liệu lớn không phải là tự nó có thể giải thích và được sử dụng. Thách thức không chỉ là thu thập dữ liệu, mà còn phân tích và sử dụng nó hợp lý

Business Analytics (BA) hoặc Big Data Analytics là chìa khoá để sử dụng hiệu quả dữ liệu lớn và biến nó thành giá trị lớn. Các công ty đang tăng đầu tư vào Business Analytics và không chắc chắn về tác động của nó đối với hiệu quả kinh doanh của họ.

Internet of Things (IoT) - mạng các đối tượng vật lý có chứa công nghệ nhúng để giao tiếp và cảm nhận hoặc tương tác với các trạng thái bên trong hoặc môi trường bên ngoài (Gartner.com).

            Bao gồm các công nghệ:

·        Mọi thứ được gắn thẻ: Truy xuất và xác định địa chỉ theo thời gian thực bằng RFID.

·        Mọi  thứ có cảm giác: Cảm biến đóng vai trò như các thiết bị chính để thu thập dữ liệu từ môi trường.

·        Mọi thứ được thu hẹp: Thu nhỏ và Công nghệ nano đã kích động khả năng của những thứ nhỏ hơn tương tác và kết nối trong "thứ" hoặc "thiết bị thông minh".

·        Mọi thứ có suy nghĩ: Trí tuệ nhúng trong các thiết bị thông qua cảm biến đã hình thành nên kết nối mạng với Internet. Nó có thể làm cho "mọi thứ" nhận ra sự kiểm soát thông minh.

·        Phân tích kinh doanh (BA): Định nghĩa thường được sử dụng là "việc sử dụng rộng rãi dữ liệu, phân tích thống kê và định lượng, các mô hình giải thích và dự đoán, và quản lý dựa trên thực tế đưa ra các quyết định và hành động "(Davenport và Harris 2007, trang 7) Culture Driven Data -" Một mô hình hành vi và thực tiễn bởi một nhóm người có chung niềm tin rằng có, hiểu và sử dụng một số loại dữ liệu và thông tin phát một vai trò quan trọng trong sự thành công của tổ chức của họ "(Kiron, Ferguson, & Prentice, 2013, trang 18)

E-Business / Thương mại điện tử trong kỷ nguyên của dữ liệu lớn

Big Data là một trò chơi thay đổi cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử, ví dụ: nó có thể được sử dụng cho:

·        Hiểu hành vi của người mua sắm

·        Tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của khách hàng

·        Tối ưu hóa giá, định giá năng động và ưu đãi đặc biệt, cửa hàng điện tử, các sản phẩm và dịch vụ đều được cá nhân hoá

·        Quản lý chuỗi cung ứng

·        Dự báo xu hướng và nhu cầu dự báo

Theo McKinsey, việc sử dụng hiệu quả của Big Data có lợi cho 180 quốc gia với nền kinh tế chuyển đổi  và mở ra một làn sóng mới của tăng trưởng năng suất cao. Tận dụng kiến ​​thức có giá trị vượt qua Big Data là chiến lược cạnh tranh cơ bản của các doanh nghiệp hiện nay. Đối thủ cạnh tranh mới phải có khả năng để thu hút người lao động có kỹ năng quan trọng trong việc xử lý Big Data. Bằng cách khai thác Big Data, các doanh nghiệp đạt được nhiều lợi thế, trong đó có tăng hiệu quả hoạt động, thông báo định hướng chiến lược, cải thiện được dịch vụ khách hàng, sản phẩm mới, và khách hàng và thị trường mới