TB: V/v mở lớp học phần học lại _ học kỳ Hè năm học 2016-2017