Lịch thi liên thông TCCN/CĐ lên Đại học - Đợt tháng 12/2016