Hoạt động kiến tập của sinh viên Đại học Đông Á

Công tác quản trị văn phòng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý trong bất kỳ một cơ quan hay tổ chức nào. Quản trị văn phòng là một công tác cần có sự hiểu biết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, đồng thời là một thách thức lớn đối với nhiều nhà quản lý trong việc vận dụng làm thế nào để đạt được hiệu quả. Thông qua công tác quản trị văn phòng, ta có thể thấy được vị trí quan trọng có tính pháp lý và khoa học trong bộ máy nhà nước và cơ quan doanh nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Ngày 14/12/2022 Ngành Quản trị văn phòng – Quản trị nhân sự Trường Đại Học Đông Á tổ chức “kiến tập” cho sinh viên năm nhất để sinh viên tiếp cận, quan sát và tìm hiểu chức năng nhiệm vụ của Cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng"