Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 929

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Quản trị

Số điện thoại: 0236.3221.124

TS. Bùi Văn Viễn (Trưởng khoa)

SĐT: 0908.960.123 - Email: vienbv@donga.edu.vn

ThS. Ngô Thị Sa Ly (Phó Khoa thường trực)

SĐT: 0936.040.847 - Email: lynts@donga.edu.vn

ThS. Từ Thị Hải Yến (Tổ Phó Bộ môn)

SĐT: 0905.384.369 - Email: yentth@donga.edu.vn

ThS. Lê Thị Kim Tuyết (Tổ Phó Bộ môn)

SĐT: 0905.570.186 - Email: tuyetltk@donga.edu.vn

ThS. Lê Nguyễn Duy Hùng (Tổ Phó Bộ môn)

SĐT: 0935.505.929 - Email: hunglnd@donga.edu.vn