Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đông Á

Địa chỉ: 33 Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236 3519 929 - 0236 3519 929

Website: www.donga.edu.vn

Email:

Khoa Quản trị

Số điện thoại: 0236.3221.124

Bùi Văn Viễn

0908.960.123 -

Phạm Thị Tâm

01229.429.846 -

Lê Thị Kim Tuyết

0905.570.186 -