5 nhóm năng lực nhà quản trị nhân sự quốc tế cần có

1. Các năng lực hành vi

 • Lãnh đạo và Định hướng (Leadership & Navigation)
 • Hành xử theo các tiêu chuẩn đạo đức (Ethical Practice)
 • Hiểu và có sự nhạy cảm về kinh doanh (Business Acumen)
 • Quản trị mối quan hệ (Relationship Management)
 • Khả năng tư vấn (Consultation)
 • Khả năng đánh giá phản biện (Critical Evaluation)
 • Đạt hiệu quả cao trong môi trường toàn cầu và đa văn hóa (Global & Cultural Effectiveness)
 • Khả năng truyền thông (Communication)

2.      Năng lực chuyên môn về Con người (People):

 • Chiêu mô và giữ nhân người tài (Talent Acquisition & Retention)
 • Sự gắn bó của nhân viên (Employee Engagement)
 • Học hỏi và Phát triển (Learning & Development)
 • Lương và Phúc lợi (Total Rewards)

3.      Năng lực chuyên môn về Tổ chức (Organization):

 • Cấu trúc của Chức năng Nhân sự (Structure of the HR Function)
 • Tính hiệu quả và sự phát triển của tổ chức (Organizational Effectiveness & Development)
 • Quản trị lực lượng lao động (Workforce Management)
 • Quan hệ lao động (Employee Relations)
 • Công nghệ và Dữ liệu (Technology & Data)

4.      Năng lực chuyên môn về Môi trường làm việc (Workplace):

 • Nguồn nhân lực trong bối cảnh toàn cầu (HR in the Global Context)
 • Tính đa dạng và Dung hợp (Diversity & Inclusion)
 • Quản trị rủi ro (Risk Management)
 • Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility)
 • Luật & Quy định về Lao động (Employment Law & Regulations) (chỉ áp dụng cho thí sinh sống và làm việc ở Mỹ, thí sinh ở ngoài nước Mỹ không phải thi nội dung này.)

5.      Năng lực chuyên môn về Chiến lược (Strategy)

 • Chiến lược Kinh doanh và chiến lược Nhân sự (Business & HR Strategy)