Chu trình PDCA, Chu trình OODA Loop và quy trình quản lý chất lượng

Hiện nay, chu trình PDCA và chu trình OODA Loop được ngày càng nhiều doanh nghiệp áp dụng trong quá trình sản xuất và kinh doanh nhằm mục đích đảm bảo chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ. Vậy chu trình PDCA là gì ? chu trình OODA Loop là gì ? và quy trình nào hiệu quả hơn quy trình nào ?

1. Chu trình PDCA là gì ?

PDCA hay Chu trình PDCA (Lập kế hoạch – Thực hiện – Kiểm tra – hành động) là chu trình cải tiến liên tục được Tiến sĩ Deming giới thiệu cho người Nhật trong thập niên 50. Nó bao gồm nhiều giai đoạn có thể được tổng hợp khái quát vào những bước cơ bản dưới đây:

 

Plan: Xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu đã đề ra.

Do: Đưa kế hoạch vào triển khai thực hiện.

Check: Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết quả thực hiện.

Act: Thông qua các kết quả thu được để đề ra những tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với những thông tin đầu vào mới và hiệu quả hơn.

Chu trình PDCA

 

2. Chu trình OODA Loop là gì ?

Vòng lặp OODA là chuỗi các quá trình được thiết kế để xác định các phản ứng thích hợp và giúp cho quản lý có thể đưa ra quyết định cho những vấn đề, tình huống cụ thể cho các công việc cần giải quyết. Chu trình bốn bước của vòng lặp OODA gồm: Quan sát (Observe), Định hướng (Orient), Quyết định (Decide) và Hành động (Act).

Ở giai đoạn quan sát, một chuyên gia, một đội ngũ chuyên gia hoặc một tổ chức sẽ quan sát một tình huống với đầu vào là các thông tin khác nhau nhằm thu thập được thông tin càng nhiều càng tốt. Ở giai đoạn định hương tiếp theo, người quản trị tập trung vào bối cảnh mà vấn đề diễn ra để có quyết định đúng đắn và hành động phù hợp dựa trên các thông tin đã được thu thập. Sau khi có định hướng tốt, vòng lặp sẽ chuyển sang giai đoạn quyết định, các quyết định sẽ được đưa ra dựa trên định hướng ở giai đoạn trước đó. Và cuối cùng là giai đoạn hành động, ở bước này các quyết định sẽ được triển khai. Sau khi hành động được triển khai và thu được kết quả thì vòng lặp sẽ tiếp tục quay lại bước đầu tiên để cho ra những quyết định tiếp theo.

Chu trình ODDA Loops