TB triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco)

Thực hiện Công văn số 3155/SGDĐT-VP ngày 13/11/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng về việc tiếp tục triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco), Trường Đại học Đông Á ban hành Công văn số 181/TB-ĐHĐA-CTSV về việc triển khai ứng phó với bão số 13 (bão Vamco), cụ thể như sau: