Tọa đàm “Risk Management: How to Protect Brand Name and Recover from Corporate Disaster"

Tọa đàm "Risk Management: How to Protect Brand Name and Recover from Corporate Disaster" do Ông Lim Suk Jun diễn thuyết diễn ra tại phòng 303 sáng ngày 27/05