Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (Logistics and supply chain management)

Mã ngành: 7340120

1.  Mục tiêu đào tạo (POs)
  PO1. Trang bị kiến thức nền tảng về kinh tế, chính trị, văn hóa, kinh doanh logistics và quản trị chuỗi cung ứng như: Kinh tế học, Marketing, thu mua và quản trị kho bãi trong chuỗi, pháp luật trong kinh doanh quốc tế, mô hình toán học tối ưu hóa, quản trị rủi ro chuỗi cung ứng, quản trị dự án..
  PO2. Trang bị kiến thức giúp sinh viên tiếp cận và giải quyết các vấn đề cụ thể trong hoạt động kinh doanh quốc tế; Khối kiến thức này hướng vào các lĩnh vực chuyên môn cụ thể như: logistics, xuất nhập khẩu, kinh doanh logistics, vận tải và bảo hiểm hàng hóa…
  PO3. Trang bị kỹ năng cần thiết cho hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng như: phân tích và dự báo, kỹ năng hoạch định chiến lược phát triển và vận hành chuỗi, kỹ năng thương lượng đàm phán ….
  PO4. Làm việc hiệu quả trong các công ty có các hoạt động quản trị chuỗi cung ứng, logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, ..

 

2. Các chuẩn đầu ra chương trình (PLOs)
  PLO1. Đạt được sự hiểu biết căn bản, hệ thống các kiến thức về kinh tế, chính trị, xã hội, Kiến thức về quản trị kinh doanh, Logistics, và quản trị chuỗi cung ứng…giúp giải thích các vấn đề trong kinh doanh và kinh tế;
  PLO2. Có khả năng áp dụng các kỹ năng quản trị, các chức năng, các mô hình quản trị nhằm tổ chức và vận hành công việc hữu hiệu trong một tổ chức;
  PLO3. Đạt được sự hiểu biết vững vàng các nguyên lý, tiêu chuẩn và qui trình để thực hiện các hoạt động kinh doanh logistics và quản trị chuỗi cung ứng. Phân tích, đánh giá được các yếu tố trong môi trường kinh doanh toàn cầu, nhận thức các cơ hội và đe dọa khi khi tham gia vào các hoạt động kinh doanh logicstics và quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu
  PLO4. Có khả năng áp dụng các công cụ để thực hiện các thương vụ kinh doanh quốc tế như: E- Marketing, E- Commerce; Logistics, các hình thức thương thảo, trao đổi, thanh toán & bảo hiểm kinh doanh quốc tế;
  PLO5. Đạt được các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động kinh doanh logicstics và quản trị chuỗi cung ứng ở cấp độ tác nghiệp, chiến thuật và chiến lược;
  PLO 6. Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và cho người khác và phổ biến kiến thức, kỹ năng, vấn đề và giải pháp đến người khác.
  PLO 7. Kỹ năng truyền đạt, viết các báo cáo kinh doanh và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường giao tiếp hội nhập và đa văn hóa.
  PLO 8. Đạt được năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác đáp ứng được yêu cầu làm việc và phát triển bản thân trong môi trường trong nước và quốc tế
  PLO 9. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhóm, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp;
  PLO 10. Hình thành được thái độ tích cực, dấn thân và sáng tạo trong tiếp cận và giải quyết vấn đề, tương tác với người khác.
  PLO 11. Cam kết tuân thủ kỷ cương, chịu trách nhiệm cao trong công việc, có thái độ tích cực học tập suốt đời.

3.   Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Nghề nghiệp sau khi ra trường Nghề nghiệp phát triển sau 3 năm
Nhân viên kho hàng Quản lý kho hàng
Chuyên viên Logistics quốc tế Đại diện công ty tại thị trường quốc tế
Nhân viên giao hàng/ vận tải Quản lý dịch vụ vận tải
Nhân viên dịch vụ hải quan Quản lý dịch vụ hải quan
Nhân viên Hub, trung tâm phân phối Quản lý Hub, trung tâm phân phối
Nhân viên kinh doanh logistics Quản lý kinh doanh logistics

4. Định hướng nâng cao trình độ sau khi ra trường

Nâng cao kỹ năng Nâng cao trình độ
Đạt được các kỹ năng cần thiết để giải quyết vấn đề thông qua việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá các hoạt động logistics và quản trị chuỗi cung ứng ở cấp độ tác nghiệp, chiến thuật và chiến lược Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm nhóm, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp;
Có kỹ năng dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho bản thân và cho người khác và phổ biến kiến thức, kỹ năng, vấn đề và giải pháp đến người khác. Hình thành được thái độ tích cực, dấn thân và sáng tạo trong tiếp cận và giải quyết vấn đề, tương tác với người khác.
Kỹ năng truyền đạt, viết các báo cáo kinh doanh và sử dụng các giải pháp thay thế trong điều kiện môi trường giao tiếp hội nhập và đa văn hóa.

Cam kết tuân thủ kỷ cương, chịu trách nhiệm cao trong công việc, có thái độ tích cực học tập suốt đời.

Đạt được năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm khác đáp ứng được yêu cầu làm việc và phát triển bản thân trong môi trường trong nước và quốc tế  

5. Sơ đồ chương trình đào tạo phân chia theo khối kiến thức

6. Sơ đồ chương trình đào tạo phân chia theo năm học