Năm học 2017 - 2018

STT Tên dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệ Người chủ trì và các thành viên Đối tác trong nước và quốc tế Thời gian thực hiện Kinh phí thực hiện Tóm tắt sản phẩm, ứng dụng thực tiễn
1 Xây dựng mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của Đắk Lắk PGS.TS. Hoa Hữu Lân
TS. Nguyễn Thị Anh Đào
PGS. TS. Nguyễn An Hà
ThS. Phạm Thị Tâm
ThS. Ngô Thị Sa Ly
ThS. Nguyễn Thị Ngọc Thanh
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
ThS. Trịnh Thành Vinh
ThS. Bùi Việt Hưng
TS. Hoa Hữu Cường
Nguyễn Thị Phương Hoa
- Viện Nghiên cứu Châu Âu
- Viện Khoa học phát triển nông thôn
6/2019 750.000.000 03 mô hình chuỗi cung ứng ngắn cho 03 sản phẩm nông sản (bơ, xoài, sầu riêng) đặc trưng của tỉnh Đắk Lắk