Quản trị kinh doanh (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Văn hóa tổ chức 1
Phương pháp học đại học 1
Tin học đại cương 2
Anh văn 8
Kinh tế vi mô 3
Học kỳ 2 Toán cao cấp 3
Kỹ năng giao tiếp thuyết trình 1
Tin học văn phòng 2
Anh văn 7
Pháp luật đại cương 2
Kinh tế vĩ mô 3
Nguyên lý kế toán 3
Giaó dục thể chất 1 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Toán Xác suất thống kê 3
Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Anh văn 7
Luật kinh tế 2
Kinh tế lượng 3
Marketing căn bản 3
Quản trị học 3
Kế toán quản trị 2
Giaó dục thể chất 2 1
Học kỳ 4 Anh văn 7
Quản trị tài chính 3
Quản trị nguồn nhân lực 3
Đề án 1: Phân tích thực trạng doanh nghiệp 2
Thực tập nghề nghiệp 1 3
Giaó dục thể chất 3 1
Năm 3 Học kỳ 5 Phần mềm SPSS 2
Ứng dụng điện toán đám mây 1
Anh văn 7
Khởi sự kinh doanh 2
Nghiên cứu marketing 2
Quản trị marketing 3
Giao tiếp trong kinh doanh 2
Quản trị bán hàng 3
Đề án 2: Nghiên cứu và lập kế hoạch marketing 3
Học kỳ 6 Phần mềm bán hàng 1
Anh văn 5
Quản trị vận hành 3
Quản trị quan hệ khách hàng 2
Quản trị chất lượng toàn diện 3
Đề án 3: Lập kế hoạch kinh doanh 2
Thực tập nghề nghiệp 2 4
Năm 4 Học kỳ 7 Microsoft project 2
Đường lối cách mạng của ĐCSVN 2
Triết học 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Quản trị dự án 3
Quản trị chuỗi cung ứng 3
Quản trị chiến lược 3
Quản trị kinh doanh quốc tế 3
Hành vi tổ chức 3
Quản trị rủi ro (tự chọn) 2
Các mô hình ra quyết định (tự chọn)  
Lãnh đạo (tự chọn)  
Đàm phán và giải quyết xung đột (tự chọn)  
Digital Marketing (tự chọn)  
Đạo đức kinh doanh (tự chọn)  
Đề án 4: Phát triển và thẩm định kế hoạch kinh doanh 2
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận tốt nghiệp 6