Quản trị kinh doanh (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Quản lý công việc 1
Mỹ học và cảm thụ 2
English 3 4
Quản trị vận hành 3
Kế toán quản trị 3
Quản trị quan hệ khách hàng 3
Quản trị chuỗi cung ứng 3
Đề án kinh doanh 2 3
English 4 4
Phần mềm bán hàng 1
Phần mềm SPSS 2
Học kỳ 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Quản trị chiến lược 3
Quản trị kinh doanh quốc tế 3
Hành vi tổ chức 3
Quản trị rủi ro 3
Các mô hình ra quyết định 3
Lãnh đạo 3
Đàm phán và giải quyết xung đột 3
Thương mại điện tử 3
Đạo đức trong kinh doanh 3
Đề án kinh doanh 4 4
English 4 4
Năm 2 Học kỳ 3 Thực tập tốt nghiệp 4
Khóa luận tốt nghiệp 6