Quản Trị Marketing (Đại học)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Các xã hội trên thế giới 2
Văn hóa tổ chức 1
Làm việc nhóm 1
Phương pháp học đại học 1
Toán cao cấp 3
Tin học đại cương 2
Speaking 1 2
Kinh tế vi mô 3
Nguyên lý kế toán 3
Học kỳ 2 Các nguyên lý pháp quyền 2
Mỹ học và cảm thụ 2
Kỹ năng viết 1
Giao tiếp thực hành 1
Toán xác suất và Thống kê 3
English 1 4
Kinh tế vĩ mô 3
Kế toán quản trị 3
Quản trị học 3
Speaking 2 2
MS Word 2
Power Point 1
Thể dục và điền kinh 1
Giáo dục quốc phòng 8
Năm 2 Học kỳ 3 Quản lý công việc 1
Luật kinh tế 2
Kinh tế lượng 3
Quản trị tài chính 3
Marketing căn bản 3
Marketing dịch vụ 3
Đề án 1: Phân tích thực trạng doanh nghiệp 2
English 2 4
Excel 2
Excel nâng cao 2
Học kỳ 4 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1
Tư duy phản biện và sáng tạo 2
Anh văn chuyên ngành QT marketing 2
Khởi sự kinh doanh 3
Thực tập nghề nghiệp 1 (2 tháng) 3
English 3 4
Ứng dụng trên điện toán đám mây 1
Năm 3 Học kỳ 5 Quản trị marketing 3
Hành vi người tiêu dùng 3
Nghiên cứu marketing 2
Quản trị quan hệ khách hàng 3
Quản trị kênh phân phối 3
Chiến lược định giá 3
Đề án 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động Marketing của DN 3
English 4 4
Phần mềm SPSS 2
Học kỳ 6 Quản trị Sản phẩm và Thương hiệu 3
Truyền thông marketing 3
Đề án 3: Nghiên cứu và lập kế hoạch marketing 2
Thực tập nghề nghiệp lần 2 (2 tháng) 4
Job Hunting 2
Phần mềm đồ họa Corel 2
Năm 4 Học kỳ 7 Đường lối cách mạng của ĐCS Việt Nam 2
Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2
Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
Phỏng vấn và tìm việc làm 1
Marketing chiến lược 3
International Marketing 3
E-Marketing 3
Quản trị Marketing B2B 3
Đề án 4: Đề án marketing nâng cao 3
Học kỳ 8 Thực tập tốt nghiệp (3 tháng) 4
Khóa luận tốt nghiệp 6