Quản trị Marketing (Đại học liên thông)

Năm Học kỳ Môn học Số tín chỉ
Năm 1 Học kỳ 1 Mỹ học và cảm thụ 2
Quản lý công việc 1
Kế toán quản trị 3
Marketing dịch vụ 3
Chiến lược định giá 3
Truyền thông marketing 3
Quản trị Marketing B2B 3
Học kỳ 2 Marketing chiến lược 3
International Marketing 3
E-Marketing 3
Đề án 4: Đề án marketing nâng cao 3
Năm 2 Học kỳ 3 Thực tập tốt nghiệp (3 tháng) 4
Khóa luận tốt nghiệp 6