Sau khi theo học đại học ngành Thương mại điện tử tại Đại học Đông Á, các Cử nhân Thương mại điện tử có cơ hội nghề nghiệp như:

 

Tại các đơn vị:

Doanh nghiệp trong nước, các công ty nước ngoài, công ty đa quốc gia thuộc tất cả các loại hình kinh doanh từ kinh doanh trên môi trường Internet, thương mại điện tử, logistic, ngân hàng thương mại, cung cấp dịch vụ marketing số, hoặc tại các bộ phận nghiên cứu và phát triển thương mại điện tử.

Cơ hội học lên trình độ cao hơn: Sau khi tốt nghiệp và làm việc tại DN, người học có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn là thạc sĩ, tiến sĩ trong nước hoặc nước ngoài, nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, phát triển bản thân.