CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2020

Mục tiêu đào tạo

 

Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh giúp người học có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; nắm vững những kiến thức quản trị kinh doanh và có khả năng chuyển tải kiến thức thành kỹ năng nghề nghiệp quản trị kinh doanh, có khả năng khởi sự kinh doanh.

Cụ thể: Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

 • Thái độ: Sinh viên có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tận tụy doanh nghiệp và phụng sự xã hội; Có tinh thần sẻ chia; Có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa và năng lực tự học và học tập suốt đời.
 • Năng lực nghiệp vụ chuyên môn sâu: Hiểu và vận dụng được một số kiến thức ngành quản trị kinh doanh mang tính nền tảng phục vụ nghiên cứu chuyên sâu cho từng chuyên ngành thông qua các kiến thức thiết yếu trong quản trị chiến lược, quản trị vận hành, quản trị tài chính và nhân lực.
 • Năng lực nghiệp vụ thành phần: Năng lực phân tích thị trường và phát triển sản phẩm mới cho một sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh bán hàng theo hình thức truyền thống và hiện đại.
 • Kỹ năng thế kỷ 21: Có năng lực về kỹ năng 21 như ngoại ngữ và các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa, kỹ năng truyền thông.
 • Khả năng khởi nghiệp: Có khả năng trở thành một nhà khởi nghiệp, chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Chuẩn đầu ra (CĐR)

 

1. Kiến thức

 • Hiểu và vận dụng được kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn phù hợp với trình độ đại học của khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh;
 • Hiểu và vận dụng được kiến thức về nghiên cứu thị trường; marketing truyền thống và hiện đại; trở thành một người bán hàng chuyên nghiệp;
 • Hiểu và vận dụng được một số kiến thức ngành Quản trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị vận hành, quản trị tài chính và quản trị nguồn nhân lực;
 • Hiểu và vận dụng được một số kiến thức về quản lý dự án và khởi nghiệp;
 • Hiểu và vận dụng được một số kiến thức về kinh doanh logistics;

2. Kỹ năng

 • Kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:
  • Có kỹ năng phân tích, hoạch định, triển khai, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Có kỹ năng phân tích, xây dựng, triển khai, đánh giá các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp;
 • Kỹ năng nghề nghiệp thành phần
  • Có kỹ năng phân tích thị trường, phát triển sản phẩm mới cho một sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;
  • Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh bán hàng theo hình thức truyền thống và hiện đại;
  • Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh logistic;
 • Các kỹ năng của thế kỷ 21
  • Có kỹ năng ứng dụng CNTT đáp ứng trong công việc kinh doanh;
  • Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc kinh doanh;
  • Có phương pháp và kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng truyền thông, kỹ năng giao tiếp thuyết trình;

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

 • Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, tự chủ trong công việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của cá nhân, làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, tuân thủ pháp luật, văn hoá tổ chức và đạo đức nghề nghiệp;
 • Có khả năng tự học hỏi phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời, năng lực thích ứng với môi trường đa văn hóa và có tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng;

 

Xem thông tin chi tiết tại đây: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CTĐT NĂM 2020

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2018

Mục tiêu đào tạo

 

1.1. Mục tiêu chung

          Chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh giúp người học có phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, sức khỏe tốt; nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội; nắm vững những kiến thức quản trị kinh doanh và có khả năng chuyển tải kiến thức thành kỹ năng nghề nghiệp quản trị kinh doanh, có khả năng khởi sự kinh doanh.

          1.2. Mục tiêu cụ thể

          Đào tạo cử nhân Quản trị kinh doanh hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

          PO1: Sinh viên có thái độ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để phục vụ tận tụy doanh nghiệp và phụng sự xã hội; Có tinh thần sẻ chia; Có năng lực thích ứng trong môi trường đa văn hóa và năng lực tự học và học tập suốt đời.

          PO2: Hiểu và vận dụng được một số kiến thức ngành quản trị kinh doanh mang tính nền tảng phục vụ nghiên cứu chuyên sâu cho từng chuyên ngành thông qua các kiến thức thiết yếu trong quản trị chiến lược, quản trị vận hành, quản trị tài chính và nhân lực. Từ đó, có năng lực đảm nhận các vị trí liên quan tại các tập đoàn trong nước và nước ngoài.

          PO3: Có khả năng thực hiện các nghiệp vụ nghiên cứu thị trường, nghiệp vụ marketing & sale, kinh doanh logistics hoặc kỹ năng phân tích kinh doanh trong môi trường thực tiễn.

          PO4: Có các KN của thế kỷ 21: Có năng lực về kỹ năng 21 như ngoại ngữ và các kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp thuyết trình trong môi trường làm việc đa văn hóa, kỹ năng truyền thông.

          PO5: Có khả năng trở thành một nhà khởi nghiệp, chủ sở hữu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

 

Chuẩn đầu ra (CĐR)

 

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh năm 2018 được trình bày cụ thể trong bảng 2.

Bảng 2: Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành Quản trị kinh doanh

STT

Chuẩn đầu ra

1. Kiến thức

CĐR 1

Hiểu và vận dụng được kiến thức về lý luận chính trị, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn phù hợp với trình độ đại học của khối ngành kinh tế - quản trị kinh doanh;

CĐR 2

Hiểu và vận dụng được một số kiến thức về nghiên cứu thị trường; marketing và kinh doanh;

CĐR 3

Hiểu và vận dụng được một số kiến thức ngành Quản trị kinh doanh như quản trị chiến lược, quản trị vận hành, quản trị tài chính và quản trị nguồn nhân lực trong doanh nghiệp;

CĐR 4

Hiểu và vận dụng được một số kiến thức về quản lý dự án và khởi nghiệp;

CĐR 5

Hiểu được một số kiến thức về kinh doanh logistic hoặc phân tích kinh doanh;

2. Kỹ năng

Kỹ năng nghề nghiệp của cử nhân ngành Quản trị kinh doanh:

CĐR 6

Có kỹ năng phân tích, hoạch định, triển khai, đánh giá chiến lược kinh doanh của doanh;

CĐR 7

Có kỹ năng phân tích, xây dựng, triển khai, đánh giá các kế hoạch tác nghiệp cơ bản của doanh nghiệp;

Kỹ năng nghề nghiệp thành phần

CĐR 8

Có kỹ năng phân tích thị trường, phát triển sản phẩm mới cho một sản phẩm hàng hóa, dịch vụ;

CĐR 9

Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ marketing và kinh doanh;

- Kỹ năng nghề nghiệp mở rộng tự chọn

CĐR 10

Có kỹ năng tổ chức kinh doanh logistics hoặc kỹ năng phân tích kinh doanh;

Các kỹ năng của thế kỷ 21

CĐR 11

Có kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng công việc kinh doanh;

CĐR 12

Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và trong công việc kinh doanh;

CĐR 13

Có phương pháp và kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và truyền thông;

3. Mức tự chủ và trách nhiệm

CĐR 14

Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, tự chủ trong công việc và chịu trách nhiệm về kết quả công việc của cá nhân, làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, tuân thủ pháp luật, văn hoá tổ chức và đạo đức nghề nghiệp;

CĐR 15

Có khả năng tự học hỏi phục vụ cho công việc nhằm tạo năng lực làm việc suốt đời, và có tinh thần trách nhiệm phục vụ cộng đồng;

 

Xem thông tin chi tiết tại đây: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT - CTĐT NĂM 2018

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 2019

 

Xem thông tin chi tiết tại đây: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾTCTĐT NĂM 2019